'Tea with a Smile'

#mixedmediaart


Tryambak Bhaduri

'Tea with a Smile'