Port Dalhousie Lighthouse

#birds #canada #lake #lighthouse #ontario #portdalhousie