Alina-my lovely german sheper dog

#animal #carnivor #dog #femaleportrait #germansheperdog #mammal