Snowy Egret ~ Photo by Anthony Goldman

#snowyegret


mgk mgk

Snowy Egret (Egretta thula)