Tree in the Jemez Mountains

#jemezmountains #newmexico