جادوگر (Mage)

#abstract #foundation #m3tanft #m3tavisuals #mage #magick #nft #nftartist #peopleofplanetearth #psychedelic #sage #trippy #wizard


M3TA

‘Mage’ — ‘The Advent of the Wise Man’ —

خواستار اتحاد نباشید:
نزدیکی نزدیکتر وجود دارد، فراتر از آن.

Don’t demand union:There’s a
Closer Closeness,
Beyond.

عشق آنی فرود می آید تا در من آرام بگیرد،
بسیاری از موجودات یکی می شوند.

The instant Love descends
to rest in me,
many beings become
One.

در یک دانه گندم ده هزار شاخه جوانه می زند.

In a single grain of wheat
ten thousand sheaves
Germinate.

در چشم سوزنی ستاره های بی شماری می درخشند.

Within the needle’s eye
innumerable stars Radiate.

An Original NFT by: @M3TAVisuals
یک NFT اصلی توسط:

NFT های جدید به زودی! لطفا برای اطلاعات بیشتر به foundation.app/@m3ta مراجعه کنید!

New NFT Drops coming soon, so check them out on my Foundation pages:

https://foundation.app/@M3TA

https://foundation.app/collection/cat

https://foundation.app/@AtomicArt/divineai/1

Instagram: @M3TAVisuals

Comments


Loading Dream Comments...