Hindu Saint - Sandhu

#hindu #hinduism #photography #religion #saint #sandhu